dBMeter Pro Screen Shots


Screenshot 2013.09.29 11.54.35
Measuring View
Screenshot 2013.09.29 12.11.41
Calibration View

Screenshot 2013.09.29 11.54.54
Reference View

Screenshot 2013.09.29 11.55.04
Settings View

Screenshot 2013.09.29 11.56.11
Graphics View